Skip to content

Socijalna politika prema mladima

Socijalna politika prema mladima je usmerena na inkluzivnost, a posebno obraća pažnju na osetljive grupe. Mladi se u celini gledaju kao osetljiva grupa, u smislu da su u nepovoljnijem socio-ekonomskom položaju u odnosu na druge starosne grupe, odnosno da u većini slučajeva mladi ne raspolažu imovinom), teško se zapošljavaju i dolaze do nekretnina, zavise od pomoći roditelja i sl.

Ovakva situacija je dodatno otežana kod mladih koji žive u krajevima udaljenim od većih gradova, kao i mladih koji su bez roditeljskog staranja, mladi sa invaliditetom, mladi sa poremećajima u razvoju, mladi Romi, mladi pripadnici LGBT+ populacije

Diskontinuirano

Pored ustanova i institucija koje pružaju usluge socijalne zaštite, u ovaj proces su uključene i mnoge organizacije civilnog društva. Problem koji se javlja specifično kod usluga organizacija civilnog društva jeste pojava diskontinuitete. Naime, usluge  koje se pružaju mladima od strane organizacija civilnog društva uglavnom su projektnog tipa i uglavnom nemaju kontinuitet, kao što je to slučaj sa aktivnostima koje realizuju institucije na lokalnom nivou. Razlog za to je projektni način  funkcionisanja organizacija civilnog društva, ne samo na lokalnom nivou, nego uopšte. S obzirom na to da organizacije civilnog društva projektne aktivnosti planiraju u okviru projekata koji su podržani, vrlo često se dešava da se projektne aktivnosti,  odnosno usluge, završavaju sa završetkom projekta. U tom smislu, ne postoji mogućnost dugoročnog planiranja i rada sa mladima. Razlog za to je pre svega nedostatak kako materijalnih tako i ljudskih resursa za nastavak projektnih aktivnosti, odnosno nedostatak kapaciteta samih organizacija za realizaciju projektnih aktivnosti nakon završetka projekta. 

Ova razlika između načina funkcionisanja institucija i organizacija civilnog društva dovodi i do otežanog uspostavljanja saradnje i održavanja iste između ova dva tipa.  Vrlo često, usled velikog broja usluga koje pružaju, institucije nemaju kapaciteta da razvijaju saradnju sa udruženjima čiji su projekti kratkoročni, i time se gubi mogućnost za unapređenje dodatnih usluga koje bi pružale sa jedne strane ustanove, a sa  druge udruženja. Postoji nekoliko razloga za nedostatak saradnje, a to su pre svega neinformisanost institucionalnih pružalaca usluga o aktivnostima udruženja koja deluju na lokalnom nivou, zatim zatvorenost institucija sistema za inovativne  usluge koje se pružaju od strane udruženja i nedovoljna koordinacija među udruženjima kada je u pitanju pružanje usluga na lokalnom nivou.

Inkluzija

Mladi koji napuštaju ustanove socijalne zaštite nailaze na primetan nedostatak podrške u procesu socijalizacije i inkluzije u dalje sisteme formalnog obrazovanja. 

Ovde se nekad radi o mladima koji imaju 26 godina i više, a nekad o mladima koji imaju 18 godina. U tom smislu, nedostaje podrška koja bi osnažila korisnike posebno osetljivih grupa da se proces inkluzije u društvo uspešno sprovede.  

Poboljšanje položaja mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa podrazumeva aktivnosti i programe koje će deci koja su najčešće bez roditeljskog staranja omogućiti lakše osamostaljivanje i povećanje šansi za zaposlenje. Aktivno uključivanje mladih u ove programe i omogućavanje vršnjačkog mentorstva i edukacije, bi moglo da omogući interakciju i stvoru uzajamno korisne i dugotrajne veze za sve uključene. 

Informacije

Iako živimo u informacionom dobu i sve am je na dohvat ruke, odnosno na klik miša, kada su u pitanju primaoci usluga socijalne zaštite, pre svega mladi, jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju jeste nedovoljna informisanost o uslugama koje se nude

Internet jeste olakšao stvari i sve je više digitalno pismenih individua, međutim,  mladi iz osetljivih kategorija su i dalje pogođeni ograničenim pristupom informacijama. Zbog  toga u praksi vrlo često imamo situaciju da se određena grupa mladih ljudi kontinuirano informiše o uslugama koje postoje na lokalnom niovu, a sa druge strane, određeni broj mladih nema jednak pristup informacijama

 

Partneri

european youth capital
european youth forum
grad novi sad
opens
pokrajina
vlada republike srbije
Socijalna politika prema mladima
amplituda
4sobe novi b&w
snp
arena
kampster
galerija-matice-srpske-2-crno-beli
laser tag-crno-beli
allegro-crno-beli
fitpass-crno-beli

Kontakt Tu smo za sva vaša pitanja

Radno vreme:

Ponedeljak – Petak

10 – 17h

Kontakt:

informacijezamlade@gmail.com

+381 65 596 3 596

Pišite nam

Leave this field blank